Pisos salariais 1990

FUNÇÃO

TEMPO
(meses)

JANEIRO
979,14%
jan/90
(NCz$)

FEVEREIRO
10,00%
s/jan
(NCz$)

MARÇO
10,00%
s/fev
(NCz$)

ABRIL
10,00%
s/mar
(NCz$)

MAIO
23,00%
s/abr
(NCz$)

JUNHO
0,00%
(NCz$)

JULHO
1,63%
s/mai
(NCz$)

AGOSTO
23,20%
s/jul
(NCz$)

SETEMBRO
16,00%
s/ago
(NCz$)

OUTUBRO
0,00%
(NCz$)

NOVEMBRO
16,00%
s/out
(NCz$)

DEZEMBRO
0,00%
(NCz$)

Bloquista 12 20,043,00 22,047,30 24,252,03 26,677,23 32,810,00 32,810,00 33,346,53 41,082,93 47,656,19 47,656,19 58,617,11 58,617,11
Bloquista 24 23,049,00 25,353,90 27,889,29 30,678,22 36,810,00 36,810,00 38,347,78 47,244,46 54,803,57 54,803,57 67,408,39 67,408,39
Cortador 24 42,097,00 46,746,70 51,421,37 56,563,51 62,697,00 62,697,00 70,704,38 87,107,80 101,045,04 101,045,04 124,285,40 124,285,40
Cortador 36 46,263,00 50,889,30 55,978,23 61,576,05 67,708,00 67,708,00 79,970,06 94,827,11 110,000,00 110,000,00 135,300,00 135,300,00
Compositor Manual 48 43,433,00 47,776,30 52,553,93 57,809,32 63,949,00 63,949,00 72,261,65 89,026,35 103,270,56 103,270,56 127,022,78 127,022,78
Compositor Mecânico 48 43,433,00 47,776,30 52,553,93 57,809,32 63,949,00 63,949,00 72,261,65 89,026,35 103,270,56 103,270,56 127,022,78 127,022,78
Impressor Tip. Manual 36 40,086,00 44,094,60 48,504,06 53,354,47 59,489,00 59,489,00 66,693,08 82,165,88 95,312,42 95,312,42 117,234,27 117,234,27
Impressor Tip. Manual 48 45,096,00 49,605,60 54,566,16 60,022,78 66,156,00 66,156,00 75,028,47 92,435,05 107,224,69 107,224,69 131,886,36 131,886,36
Impressor Tip. Automático 36 38,754,00 42,629,40 46,892,34 51,581,57 57,668,00 57,668,00 64,476,96 79,435,61 92,145,30 92,145,30 113,338,96 113,338,96
Impressor Tip. Automático 48 44,326,00 48,758,60 53,634,46 58,997,91 65,131,00 65,131,00 73,747,38 90,856,78 105,393,86 105,393,86 129,634,44 129,634,44
Impressor Off-set Com. F8 12 42,497,00 46,526,70 51,179,37 56,297,31 62,430,00 62,430,00 70,371,63 86,697,85 101,045,00 101,045,00 124,285,00 124,285,00
Impressor Off-set Com. F4 12 46,263,00 50,889,30 55,978,23 61,576309 67,708,00 67,708,00 76,970,06 94,827,11 110,000,00 110,000,00 135,300,00 135,300,00
Impressor Off-set Ind. F4 48 51,781,00 56,959,10 62,655,01 68,920,51 75,813,00 75,813,00 86,150,63 106,137,58 123,119,73 123,119,73 151,437,09 151,437,09
Impressor Off-set Ind. F2 54 53,775,00 59,152,50 65,067,00 71,574,53 78,733,00 78,733,00 89,468,16 110,224,77 127,860,73 127,860,73 157,268,00 157,268,00
Impressor Off-set Ind. F1 54 61,120,00 67,232,00 73,955,20 81,350,72 89,486,00 89,486,00 101,688,40 125,280,10 145,324,91 145,324,91 178,749,63 178,749,63
Garantia mínima salarial 06 16,034,00 17,637,40 19,401,14 21,341,25 27,475,00 27,475,00 27,924,56 32,865,52 42,000,00 42,000,00 51,660,00 51,660,00